Regulamin
rezerwacji i krótkoterminowego najmu
Domków Letniskowych "Jasnochówka" w Borsku

 

§ 1

Postanowienia wstępne

1.     Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta oraz Usługodawcy w zakresie rezerwacji i najmu krótkoterminowego domków letniskowych.

2.     Regulamin stanowi integralną część umowy krótkoterminowego najmu Domków Letniskowych "Jasnochówka" w Borsku zawieranej poprzez Stronę internetową http://jasnochowka.pl oraz zamieszczony na niej formularz rezerwacji lub za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej, lub z wykorzystaniem portali pośredniczących przy zawieraniu umów z Usługodawcą.

§ 2

Definicje

Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć następująco:

1.     Usługodawca -firma be-active.business Izabela Kowalska, Borsk 83-442 gmina Karsin, Domki Letniskowe Jasnochówka w Borsku.

2.     Klient - każdy podmiot, który korzysta z najmu krótkoterminowego Domków Letniskowych "Jasnochówka" w Borsku.

3.     Konsument - osoba fizyczna zawierająca z Usługodawcą umowę w ramach Strony internetowej, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby.

4.     Przedsiębiorca - Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.

5.     Strona internetowa - strona internetowa prowadzona przez Usługodawcę pod adresem http://jasnochowka.pl.

6.     Rezerwacja - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza rezerwacji lub drogą elektroniczną i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy najmu krótkoterminowego z Usługodawcą.

7.     Umowa - umowa zawarta na odległość z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (szczególnie w ramach Strony internetowej), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

8.     Regulamin - niniejszy regulamin rezerwacji oraz najmu krótkoterminowego Domów Letniskowych "Jasnochówka" w Borsku.

 

§ 3

Przedmiot Umowy

1.     Przedmiotem umowy jest najem krótkoterminowy domku letniskowego oferowanego przez Usługodawcę za pośrednictwem strony internetowej lub portali pośredniczących przy zawieraniu umów z Usługodawcą (np. AirBnb, Booking.com, Tripadvisor).

2.     Usługodawca zobowiązany jest do udostępnienia Klientowi domku letniskowego zgodnego z opisem zawartym na Stronie internetowej lub portalu pośredniczącym przy zawieraniu umów z Usługodawcą oraz w terminie określonym w Rezerwacji, a Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny usługi określonej w Rezerwacji.

3.     Umowa obejmuje wyłącznie najem domku letniskowego. Usługodawca nie świadczy na rzecz Klienta żadnych dodatkowych usług, tj. w szczególności usług transportowych, turystycznych lub gastronomicznych.

§ 4

Rezerwacja

1.     Rezerwacji domku letniskowego można dokonać:

a.     za pomocą formularza rezerwacji, umieszczonego na Stronie internetowej http://jasnochowka.pl,

b.     drogą mailową na adres: info@jasnochowkla.pl,

c.     telefonicznie pod numerem: +48 575 011 280 lub

d.     z wykorzystaniem portali pośredniczących przy zawieraniu umów z Usługodawcą (m.in. Booking.com, AirBnB, Tripadvisor).

2.     Dokonanie rezerwacji przez Klienta za pośrednictwem Strony internetowej, poczty elektronicznej lub portalu pośredniczącego przy zawieraniu umów z Usługodawcą jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i stanowi zawarcie Umowy o krótkoterminowy najem domku letniskowego pomiędzy Klientem i Usługodawcą na warunkach określonych w Regulaminie.

3.     Klient dokonuje rezerwacji poprzez wskazanie konkretnej daty rozpoczęcia pobytu i konkretnej daty zakończenia pobytu oraz rodzaju domku (domek z jedną sypialnią, domek z 2 sypialniami).

4.     Liczba osób mających przebywać w domku letniskowym wskazywana jest przez Klienta w trakcie Rezerwacji. Liczba ta nie może przekraczać ilości maksymalnie określonej dla wybranego domku letniskowego.

5.     Usługodawca niezwłocznie potwierdzi możliwość dokonania Rezerwacji, wysyłając Klientowi wiadomość email lub SMS z potwierdzeniem oraz szczegółami Rezerwacji.

6.     Klient zobowiązany jest w ciągu 3 dni kalendarzowych od dnia dokonania Rezerwacji wpłacić na podany w potwierdzeniu Rezerwacji numer konta zadatku w wysokości 30% ceny pobytu natomiast w przypadku rezerwacji krótszych niż 4 noclegi całość kwoty wynajmu.

7.     Klient może anulować rezerwację domku letniskowego, kontaktując się z Usługodawcą na adres: info@jasnochowka.pl

8.     W przypadku anulowania rezerwacji

a)w terminie powyżej 60dni przed datą rozpoczęcia pobytu Usługodawca zwróci zadatek Klientowi na wskazany przez niego rachunek bankowy.
b) w terminie 60-31 dni przed datą rozpoczęcia pobytu Usługodawca zwróci zadatek Klientowi na wskazany przez niego rachunek bankowy w wysokości 50% jego wartości.

c)w przypadku anulowania rezerwacji na mniej niż 30 dni przed datą rozpoczęcia pobytu lub nie pojawienia się Klienta w obiekcie w dniu przyjazdu, wpłacona lub pobrana przedpłata nie podlega zwrotowi.

O zamiarze anulacji rezerwacji należy poinformować nas pocztą elektroniczną na adres info@jasnochowka.pl.

9.   W przypadku braku anulacji rezerwacji lub anulacji w dniu rozpoczęcia pobytu lub później Klient będzie zobowiązany do uiszczenia całej opłaty za pobyt zgodnie z dokonaną Rezerwacją.

10. W przypadku odgórnym zamknięciu działalności spowodowanym pandemią  w kraju, będziemy proponowali Państwu zamianę pobytu w możliwie dostępnym terminie,

 

§ 5

Warunki pobytu na terenie Domków Letniskowych "Jasnochówka" w Borsku
oraz Obowiązki Najemcy

1.     Pobyt w domku letniskowym rozpoczyna się nie wcześniej niż o godzinie 15.00 pierwszego dnia pobytu określonego w Rezerwacji i kończy ostatniego dnia o godzinie 9.00.

2.     Wydanie domku letniskowego następuje na podstawie okazanego Usługodawcy lub jego pracownikowi dowodu tożsamości oraz poprzez przekazanie kluczy.

3.     Wydanie domku letniskowego następuje pod warunkiem uiszczenia przez Klienta opłaty za cały pobyt oraz kaucji na zasadach określonych w Regulaminie.

4.     Wszelkie usterki oraz braki zastane w domku letniskowym Klient zobowiązany jest zgłaszać niezwłocznie Usługodawcy w dniu rozpoczęcia pobytu.

5.     Na terenie Domków Letniskowych "Jasnochówka" w Borsku obowiązuje cisza nocna w godzinach od 23.00 do 7.00.

6.     Na terenie Domków Letniskowych "Jasnochówka" w Borsku, a szczególnie na plaży i placu zabaw, dzieci mogą przebywać tylko pod opieką osoby dorosłej i na jej odpowiedzialność.

7.     Pobyt zwierząt na terenie Domków Letniskowych "Jasnochówka" w Borsku jest możliwy tylko i wyłącznie za zgodą Usługodawcy. Zwierzęta muszą być prowadzane na smyczy. Nie jest dopuszczalne, by zwierzęta przebywały na łóżkach i pościeli przeznaczonej dla Klienta.

8.     Klient zobowiązany jest korzystać z domku letniskowego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, warunkami określonymi w Regulaminie oraz zasadami współżycia społecznego, w szczególności w sposób niezakłócający spokoju osób trzecich.

9.     Ze względu na bezpieczeństwo, zabronione jest używanie w domkach letniskowych grzejników elektrycznych nie stanowiących wyposażenia domku.

10.   Klient zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia domku letniskowego, dokładnego zamykania drzwi wejściowych i okien przy każdorazowym jego opuszczeniu oraz staranne przechowywanie kluczy i nie udostępnianie ich osobom trzecim.

11.   Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Klient, jego goście lub zwierzę będące pod jego opieką zachowuje się w sposób zakłócający spokój lub zagrażający bezpieczeństwu osób trzecich, szczególnie osób przebywających na terenie Domków Letniskowych "Jasnochówka" w Borsku. W takim przypadku nie jest zwracana Klientowi opłata za pobyt.

12.   W domkach letniskowych obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, używania otwartego ognia oraz przyrządzania aromatycznych potraw takich jak: smażenie ryb czy suszenie grzybów. Za nie przestrzeganie tej zasady obowiązuje Kara w wysokości 500zł.

13.   Goście Klienta, nie będący Klientami Usługodawcy, mogą przebywać na terenie Domków Letniskowych "Jasnochówka" w Borsku tylko poza godzinami ciszy nocnej.

14.   Klient jest zobowiązany w dniu zakończenia pobytu zostawić porządek w domku letniskowym oraz wyrzucić zgromadzone podczas pobytu odpady do pojemnika na śmieci.

15.   Późniejsze wymeldowanie lub zameldowanie niż ustalone w pkt.1 § 5 jest możliwe jedynie po wcześniejszych ustaleniach z administracją i jest dodatkowo płatne.

16.     Na terenie należącym do Domków Letniskowych „Jasnochówka” obowiązuje całkowity zakaz rozbijania namiotów oraz parkowania samochodami typu camper.

 

§ 6
Opłaty i kaucja

1.     Aktualne ceny najmu krótkoterminowego domków letniskowych są podane na Stronie internetowej oraz na portalach pośredniczących przy zawieraniu umów z Usługodawcą.

2.     Opłatę za pobyt Klient jest zobowiązany uiścić w dniu rozpoczęcia pobytu.

3.     Do opłaty za pobyt w domku letniskowym doliczana jest opłata za prąd według wskazań licznika i jest to 1 zł /kWH. Opłata za prąd jest pobierana w dniu wyjazdu.

4.     Klient zobowiązany jest do uiszczenia tzw. opłaty klimatycznej naliczanej według stawek Gminy Karsin. W sezonie 2021 to 2zł/osobodoba.

5.     W dniu przyjazdu Klient jest zobowiązany do uiszczenia zwrotnej kaucji w wysokości 250 zł. Zwrot kaucji następuje w dniu wyjazdu, po wcześniejszym sprawdzeniu stanu domku letniskowego.

6.     W razie stwierdzenia przez Usługodawcę uszkodzeń w domku letniskowym, których nie odnotowano przy wydaniu domku, Klientowi zostanie potrącona z kaucji kwota w wysokości kosztów naprawy powstałych szkód. W przypadku, gdy kwota kaucji nie wystarczy dla pokrycia stwierdzonych szkód, Klient obowiązany jest do pokrycia różnicy pomiędzy wysokością szkody, a kwotą wpłaconej kaucji. Powyższe nie uniemożliwia Usługodawcy dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

7.     Za pobyt zwierzęcia pobierana jest opłata 60 zł.

8.     Parking dla Klienta jest bezpłatny. Do każdego domku letniskowego przysługuje tylko jedno nieodpłatne miejsce parkingowe.
9.  W przypadku realizacji płatności BONEM TURYSTYCZNYM  płatność wymagana jest do 20 dni przed datą pobytu. W przeciwnym razie nie gwarantujemy możliwości realizacji Bonu Turystycznego na terenie Domków Letniskowych Jasnochówka.

§ 7

Odpowiedzialność

1.     Usługodawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie działaniem lub zaniechaniem Klienta.

2.     Klient ponosi odpowiedzialność finansową za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia na terenie Domków Letniskowych "Jasnochówka" w Borsku spowodowane przez Klienta oraz osoby i zwierzęta przebywające pod jego opieką.

3.     Klient nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w skutek Siły Wyższej.

4.     Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności finansowej względem Klienta za zdarzenia losowe nie wynikające z bezpośredniej winy Usługodawcy, przerwanie dostaw energii elektrycznej czy wody, a również w szczególności takie jak na przykład: gwałtowne wichury i ulewy, które mogą skutkować awariami elektrycznymi, wodno-kanalizacyjnymi lub uszkodzeniami sprzętu Klienta. Każde takie zdarzenie powinno być natychmiast zgłaszane Usługodawcy. Za skrócenie pobytu z tego powodu należność nie zostanie zwrócona.

5.     Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych na teren Domków Letniskowych "Jasnochówka" w Borsku przez Klienta lub inne osoby korzystające z domku letniskowego (szczególnie przedmioty wartościowe) oraz nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe w skutek użytkowania domku letniskowego przez Klienta lub inne osoby korzystające z domku.

6.     Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie pojazdu pozostawionego przez klienta na parkingu na terenie Domków Letniskowych "Jasnochówka" w Borsku ani na zewnętrznych miejscach parkingowych.

 

§ 8

Reklamacja

1.     Klientowi, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z Umową świadczenia usług, przysługuje prawo do reklamacji i dochodzenia roszczeń z tego tytułu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2.     Reklamację Klient powinien zgłosić Usługodawcy na piśmie lub w formie elektronicznej w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia pobytu.

3.     Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, a informacja o skutku jej rozpatrzenia zostanie przesłana Klientowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej bądź adres pocztowy.

4.     W przypadku uwzględnienia reklamacji Najemca otrzyma rekompensatę pieniężną w wysokości proporcjonalnej do poniesionej szkody.

5.     Jeżeli reklamacja nie zostanie uznana przez Usługodawcę, a Klient będący Konsumentem nie zgadza się z tą decyzją, może zwrócić się do Powiatowego Rzecznika Konsumenta, bądź wystąpić na drogę sądową celem dochodzenia ewentualnych roszczeń.

 

§ 9
Dane osobowe

1.     Dane osobowe przekazywane Usługodawcy przez Klienta w ramach dokonanej Rezerwacji przetwarzane są w celu wykonania umowy najmu krótkoterminowego zawieranej na odległość za pośrednictwem komunikacji elektronicznej. Podanie danych osobowych (w szczególności imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu kontaktowego, adresu poczty elektronicznej) rzez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł zawrzeć umowę z Usługodawcą.

2.     Administratorem danych jest Usługodawca, czyli Izabela Kowalska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą be-active.business Izabela Kowalska, Jasnochówka Domki Letniskowe 83-442 Borsk.

3.     Zasady przetwarzania danych osobowych zostały określone w Polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem http://jasnochowka.pl/polityka_prywatnosci

4.     W dniu rozpoczęcia pobytu i przekazania kluczy do domku letniskowego Usługodawca jest uprawniony do zażądania od Klienta okazania jego dowodu osobistego lub paszportu w celu potwierdzenia danych osobowych Klienta.

§ 10

Postanowienia Końcowe

1.     Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Usługodawcą a Klientem jest prawo polskie.

2.     Klient oświadcza, że został poinformowany o treści art. 38 pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, zgodnie z którym w przypadku umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, konsumentowi nie przysługuje przewidziane w  art. 27 tej ustawy prawo do odstąpienia od umowa zawartej na odległość.

3.     Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i sposobu świadczenia usługi, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich publikacji na Stronie internetowej.

4.     Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.

5.     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, Prawa przedsiębiorców, ustawy o prawach konsumenta oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

6.     Regulamin wchodzi w życie w dniu 25.05.2018 r.

 


Ordnung der Reservierung und kurzfristiger Vermietung der Ferienhäuser
"Jasnochówka" in Borsk

 

§ 1

Vorbestimmungen

1.    Ordnung bestimmt Rechte und Verpflichtungen eines Kunden und eines Dienstleistungsgebers im Bereich Reservierung und kurzfristige Vermietung von Ferienhäusern.

2.  Ordnung ist ein Bestandteil des Vertrages über kurzfristige Vermietung von Ferienhӓuern "Jasnochówka" in Borsk, der durch Internetseite http://jasnochowka.pl und sich darauf befindende Reservierungsformulare oder durch andere elektronische Mittel oder mit Verwendung von Internetseiten, die beim Schließen von Verträgen mit dem Dienstleistungsgeber vermitteln, geschlossen wird.

 

§ 2

Definitionen

Die in Ordnung verwendeten Definitionen sollte man folgendermaßen verstehen:

1.     Dienstleistungsgeber - die Gewerbe unter dem Namen be-active.business Izabela Kowalska treibt, mit Sitz in Borsk 83-442 Karsin die eine kurzfristige Vermietung von Ferienhäusern

"Jasnochówka" in Borsk anbietet.

2.     Kunde – jedes Subjekt, das kurzfristig Ferienhӓuser "Jasnochówka" in Borsk vermietet.

3.     Verbraucher – eine natürliche Person, die mit dem Dienstleistungsgeber einen Vertrag im Rahmen der Internetseite schließt, dessen Gegenstand nicht direkt mit dem Gewerbe oder Berufstätigkeit dieser Person verbunden ist.

4.     Unternehmer –Ein Kunde, der ein Gewerbe im Sinne der Vorschriften des Gesetzes vom 6. März 2018 treibt- Unternehmerrecht.

5.     Internetseite –Internetseite, die von dem Dienstleistungsgeber unter Adresse

http://jasnochowka.pl verwaltet wird.

6.     Reservierung  - Willenserklӓrung eines Kunden, die er durch Reservierungsformular oder per Internet stellt und die zum Schließen eines Vertragen über kurzfristige Vermietung führt.

7.     Vertrag – ein Vertrag, der im Rahmen des organisierten System des Fern -Schließens von Verträgen (besonders im Rahmen der Internetseite) fern geschlossen wird, ohne gleichzeitige Anwesenheit der Parteien, lediglich mit Anwendung von einem oder mehr Mitteln, die Fern-Verständigung bis zum Schließen eines Vertrages ermöglichen.

8.     Ordnung –folgende Reservierungsordnung und Ordnung der kurzfristigen Vermietung von Ferienhäusern "Jasnochówka" in Borsk.

 

§ 3

Gegenstand des Vertrages

1.     Gegenstand des Vertrages ist kurzfristige Vermietung eines Ferienhauses, die von dem Dienstleistungsgeben durch Internetseite oder andere Internetseiten (z.B. AirBnb, Booking.com, Tripadvisor) angeboten wurde, die beim Schließen von Verträgen vermitteln.

2.    Dienstleistungsgeber ist dazu verpflichtet, dass er einem Kunden ein Ferienhaus zur Verfügung stellt, das mit der Beschreibung auf der Internetseite oder Internetseiten, die beim Schließen des Vertrages mit dem Dienstleistungsgeber vermitteln, stimmt und im Zeitraum, der in Reservierung bestimmt wurde, und ein Kunde ist zu Bezahlung der Dienstleistungskosten verpflichtet, die in Reservierung festgelegt wurden.

 3.    Vertrag umfasst lediglich Vermietung eines Ferienhauses. Dienstleistungsgeber erbringt für den Kunden keine zusätzlichen Dienstleistungen, d.h. Transport-, Touristik- oder Gastronomie-Dienstleitungen.

§ 4

Reservierung

1.    Ein Ferienhaus kann man reservieren:

a.     durch ein Reservierungsformular, das sich auf der Internetseitehttp://jasnochowka.pl befindet,

b.    per E- Mail unter folgender Adresse: info@jasnochowkla.pl,

c.     Telefonisch unter der Telefonnummer: +48 575 011 280 lub

d.   durch Internetseiten, die beim Schlieβen eines Vertrages mit dem Dienstleistungsgeber vermitteln (u. a. Booking.com, AirBnB, Tripadvisor).

2.     Reservierung von einem Kunden durch Internetseite, E- Mail- Adresse oder Internetseiten, die beim Schlieβen eines Vertrages mit dem Dienstleistungsgeber vermitteln, bedeutet Akzeptanz der Ordnung und Schließen der Vertrages über kurzfristige Vermietung des Ferienhauses zwischen dem Kunden und dem Dienstleistungsgeber, zu Bedingungen, die in Ordnung festgelegt wurden.

3.     Ein Kunde muss bei der Reservierung konkretes Datum des Beginnes des Aufenthaltes und konkretes Datum der Beendigung des Aufenthaltes und Art des Ferienhauses ( Ferienhaus mit einem Schlafzimmer, Ferienhaus mit 2 Schlafzimmern) angeben.

4.     Der Kunde muss bei der Reservierung Anzahl der Personen angeben, die sich im Ferienhaus befinden sollen. Diese Zahl darf nicht höher als Maximalzahl sein, die für ein Ferienhaus festgestellt wurde.

5.     Der Dienstleistungsgeber bestӓtigt eine Reservierung unverzüglich, indem er einem Kunden eine E- Mail oder SMS mit Bestätigung und Einzelheiten der Reservierung zuschickt.

6.     Ein Kunde ist dazu verpflichtet, innerhalb von 3 Arbeitstagen von der Reservierung auf das Bankkonto einen in Bestӓtigung der Reservierung angegebene zustehende Vorauszahlung zu zahlen.

7. Ein Kunde darf Reservierung eines Ferienhauses annullieren, er muss den Dienstleistungsgeber kontaktieren und eine Nachricht an folgenden E- Mail – Adresse senden: info@jasnochowka.pl

8. Reservierung annullieren     

a)Wenn eine Reservation mindestens >60 Tagen vor dem Beginn des Aufenthaltes annulliert wird, gibt ein Dienstleistungsgeber einem Kunden eine Vorauszahlung auf das von ihm angegebenen Konto zurück.

b)Wenn eine Reservation mindestens 60-31 Tagen vor dem Beginn des Aufenthaltes annulliert wird, gibt ein Dienstleistungsgeber in einem Kunden eine Vorauszahlung auf 50% das von ihm angegebenen Konto zurück.

c)Im Fall, wenn Reservierung annulliert <30 Tagen vor dem Beginn des Aufenthaltes annulliert wird oder ein Kunde sich nicht im Objekt am Ankunftstag erscheint, wird bezahlte oder eingezogene Vorauszahlung nicht zurückgezahlt.

9.   Im Fall, wenn eine Reservation nicht annulliert wird oder Annullierung findet an einem Tag statt, wenn Aufenthalt beginnt oder später, ist ein Kunde verpflichtet, die ganze Gebühr für den Aufenthalt zu zahlen, gemӓβ der Reservierung.

 

§ 5

Bedingungen des Aufenthaltes auf dem Gebiet von Ferienhäusern

"Jasnochówka" in Borsk und Verpflichtungen eines Mieters

1.     Aufenthalt im Ferienhaus beginnt nicht früher als um 15:00 Uhr am ersten Tag des Aufenthaltes, der in Reservierung festgelegt wurde und endet am letzten Tag um 09:00.

2.     Zugang zum Ferienhaus ist möglich, wenn ein Kunde dem Dienstleistungsgeber oder seinem Mitarbeiter sein Personalausweis zeigt oder nach Schlüsselübergabe.

3.     Zugang zum Ferienhaus ist möglich, wenn ein Kunde Gebühr für den ganzen Aufenthalt und Pfand bezahlt, zu Bedingungen, die in Ordnung bestimmt wurden.

4.    Alle Mӓngel und Defekte, die sich im Ferienhaus befinden, muss der Kunde einem Dienstleistungsgeber unverzüglich melden -am Tag, wenn Aufenthalt beginnt.

5.     Auf dem Gebiet von Ferienhӓusern "Jasnochówka" in Borsk gilt Nachtruhe von 23.00 bis 7.00 .

6.     Auf dem Gebiet von Ferienhӓusern "Jasnochówka" in Borsk, und insbesondere am Strand und Kindespielplatz können sich nur Kinder unter Aufsicht von Erwachsenen und auf ihre Verantwortung befinden.

7.     Aufenthalt von Tieren auf dem Gebiet von Ferienhӓusern "Jasnochówka" in Borsk ist nur dann möglich, wenn Dienstleistungsgeber Erlaubnis dazu erteilt. Man muss Tiere an der Leine führen. Es ist nicht erlaubt, dass Tiere sich im Bett oder Bettzeug befinden, die für einen Kunden bestimmt werden.

8.     Der Kunde muss ein Ferienhaus gemӓβ Bestimmung, in Ordnung bestimmten Bedingungen und Regeln des gesellschaftlichen Zusammenlebens nutzen. Insbesondere darf man Ruhe von Dritten nicht stören.

9.     In Anbetracht der Sicherheit ist Nutzung von elektrischen Heizkörpern in Ferienhäusern verboten, die nicht zur Ausstattung im Haus gehören.

10.   Der Kunde muss entsprechend ein Ferienhaus schützen, Eingangstür und Fenster richtig zumachen, jedes Mal , wenn er hinausgeht und Schlüssel mit Sorgfalt aufbewahren und Dritten nicht zur Verfügbar stellen.

11.   Dienstleistungsgeber hat Recht auf Auflösen mit sofortiger Wirkung im Fall, wenn ein Kunde, seine Gäste oder Tiere, die unter seiner Aufsicht stehen, Ruhe stören oder der Sicherheit von Dritte drohen, besonders für Personen, die sich auf dem Gebiet von Ferienhäusern "Jasnochówka"in Borsk befinden. In solchem Fall bekommt ein Kunde keine Gebühr für den Aufenthalt zurück.

12.  In Ferienhӓusern darf man nicht rauchen, offenes Feuer machen oder aromatische Mahlzeiten vorbereiten , wie Fischbraten oder Trocknen von Pilzen. Bei Nichteinhaltung dieser Regel wird Gedstrafe von 500PLN verhӓngt.

 13.   Gӓste eines Kunden, die keine Kunden des Dienstleistungsgebers sind, dürfen sich nicht auf dem Gebiet von Ferienhäusern "Jasnochówka" in Borsk befinden , wenn Nachtruhe gilt.

14.   Kunde muss am Tag der Beendigung des Aufenthaltes Ordnung im Ferienhaus machen und alle Abfälle in den Mülleimer werfen.

15.   Spӓtere Abmeldung und Anmeldung als im Punkt 1 § 5 festgestellt, ist nur nach früheren Bestimmungen mit der Verwaltung möglich und muss zusätzlich gezahlt werden.  .

16.     Auf dem Gebiet, das zu Ferienhäusern „Jasnochówka” gehört, darf man keine Zelte aufschlagen und Wagen wie Camper parken. 

§ 6
Geb
ühre und Pfand

1.     Aktuelle Preise für kurzfristige Vermietung von Ferienhäusern befinden sich auf der Internetseite und auf den Internetseiten, die beim Schließen von Verträgen mit dem Dienstleistungsgeber vermitteln.

2.   Gebühr für den Aufenthalt muss der Kunde am Tag zahlen, wenn Aufenthalt beginnt.

3.    Zum Preis wird eine Gebühr für Strom laut dem Zӓhlerstand hinzugerechnet- 1 PLN/kWh. Gebühr für Strom muss man am Tag der Auskunft zahlen.

4.    Ein Kunde muss sog. Kurgabe zahlen, die laut den Sätzen der Gemeinde Karsin gezählt wird.

5.    Am Ankunftstag wird ein Pfand in der Höhe von 250 PLN für den Fall der Beschädigungen während des Aufenthaltes eingezogen, in bar zahlbar. Betrag wird am Abreisetag nach der Überprüfung des Zustandes des Ferienhauses zurückgegeben.

 

 6.     Im Fall , wenn Dienstleistungsgeber Beschädigungen im Ferienhaus feststellt, die früher nicht gab, wird einem Kunden Pfand in Höhe von Kosten für Reparatur dieser Schäden eingezogen. Im Fall , wenn Pfand- Betrag nicht reicht, muss der Kunde Unterschied zwischen Höhe von Schäden und Betrag des bezahlten Pfandes bezahlen. Oben erwähnte Situation ermöglicht keinen Schadenersatz nach allgemeinen Regeln.

7.     Für den Aufenthalt eines Tieres muss man Gebühr in Höhe von 60 PLN bezahlen.

8.     Parkplatz ist für einen Kunden kostenlos. Jedem Ferienhaus steht ein Parkplatz zu.

§ 7

Haftung

1.     Dienstleistungsgeber haftet für keine Realisierung des Vertrages oder nicht richtige Realisierung , es sei denn, dass es durch Handlung oder Unterlassung von einem Kunden verursacht wurde.

2.     Der Kunde haftet finanziell für alle Schäden und Beschädigungen auf dem Gebiet von Ferienhäusern "Jasnochówka" in Borsk, die von einem Kunden oder Personen und Tiere, die unter seiner Aufsicht stehen, verursacht wurden.

3.    Kunde haftet nicht für Schӓden die wegen höherer Gewalt entstanden.

4.     Dienstleistungsgeber trӓgt keine finanzielle Verantwortung für einen Kunden im Fall von schicksalhaften Ereignissen, die nicht durch seine direkte Schuld entstanden , wie z.B. heftige Stürme und Wolkenbrüche, die elektrische, Wasser – und Abwasser Störungen und Beschädigungen des Gerätes eines Kunden verursachen können. Jedes Ereignis muss man unverzüglich einem Dienstleistungsgeber melden. Wenn einen Aufenthalt verkürzt wird, wird ein ausstehender Betrag nicht zurückgegeben.

5.     Dienstleistungsgeben trӓgt keine Verantwortung für Verlust oder Beschädigung von Gegenständen, die ein Kunde oder andere Personen, die Ferienhaus nutzen , auf das Gebiet von Ferienhӓusern "Jasnochówka" in Borsk mitbringen (besonders Wertgegenstände) und trӓgt keine Verantwortung für irgendwelche Schäden, die wegen Nutzung eines Ferienhauses von dem Kunden oder anderen Personen, die ein Haus nutzen, entstanden.

 6.     Dienstleistungsgeber trӓgt keine Verantwortung für Verlust oder Beschädigung eines Fahrzeuges, das ein Kunde auf dem Parkplatz auf dem Gebiet von Ferienhäusern "Jasnochówka" in Borsk sowie auf keinen ӓuβeren Parkplӓtzen parkt.

 

§ 8

Reklamation

1.    Einem Kunden, im Fall wenn Erbringung von Dienstleistungen nicht gemӓβ dem Vertrag festgestellt wird, steht Recht auf Reklamation und Geltendmachung von Ansprüchen aus diesem Grund gemӓβ den geltenden Rechtsvorschriften.

2.     Eine Reklamation sollte ein Kunde dem Dienstleistungsgeber schriftlich oder per Internet nicht später als innerhalb von 30 Tagen von der Beendigung des Aufenthaltes melden.

3.     Reklamation wird von dem Dienstleistungsgeber innerhalb von 30 Tagen vor dem Erhalt geprüft, und Information über Ergebnis wird dem Kunden an seine E- Mail – Adresse oder Postadresse gesendet.

4.     Im Fall, wenn eine Reklamation berücksichtigt wird, bekommt ein Mieter Kostenersatz für seine Verluste.

5.    Wenn eine Reklamation von dem Dienstleistungsgeber nicht anerkennt wird, und ein Kunde, der ein Verbraucher ist, stimmt damit nicht zu, darf er sich an Verbraucherbeauftragte im Landkreis oder den Rechtsweg beschreiten, um eventuelle Forderungen geltend zu machen.

§ 9
Personenbezogene Daten

1.   Personenbezogene Daten, die dem Dienstleistungsgeber von einem Kunden im Rahmen der Reservierung angegeben werden, werden zum Zweck der Ausführung eines Vertrages über kurzfristige Vermietung verarbeitet , der durch elektronische Gerӓte Fern-geschlossen wurde. Angabe der personenbezogenen Daten( insbesondere Vorname und Name, Wohnadresse, Telefonnummer, E- Mail- Adresse) von einem Benutzer ist freiwillig, aber notwendig, wenn ein Benutzer einen Vertrag mit dem Datenschutzbeauftragter schlieβen möchte.

2.     Administrator der personenbezogenen Daten ist Dienstleistungsgeber und zwar Izabela Kowalska, die Gewerbe unter dem Namen be-active.business Izabela Kowalska Jasnochówka Domki Letniskowe 83-442 Borsk.

3.     Regel der Verarbeitung und Schutzes der personenbezogenen Daten und Verwendung von Cookies- Dateien werden in Datenschutzerklӓrung bestimmt, die sich auf folgender Seite befindet http://jasnochowka.pl/polityka_prywatnosci

4.     Am Tag, wenn Aufenthalt beginnt und ein Kunde Schlüssel für Ferienhaus bekommt, kann Dienstleistungsgeber von einem Kunden verlangen, dass er ihm Personalausweis oder Pass zeigt, um auf diese Weise Personendaten eines Kunden zu bestätigen.

§ 10

Schlussbestimmungen

1.     Das richtige Recht bei Streiten zwischen dem Dienstleistungsgeber und dem Kunden ist das polnische Recht.

2.     Der Kunde erklӓrt, dass er über Inhalt des Art.38 Punkt 12 des Gesetzes vom

30. Mai 2014 über Verbraucherrechte informiert wurde, laut dem, im Fall von Verträgen, die Dienstleistungen im Bereich der Unterkunft betreffen, die nicht zum Wohnen dienen, steht dem Verbraucher kein im Art. 27 dieses Gesetzes vorgesehenes Recht auf Rücktritt von einem Vertrag , der fern geschlossen wurde.

3.    Dienstleistungsgeber behält sich das Recht auf Änderungen in Ordnung im Fall von wichtigen Gründen zu , z.B. Änderungen von Rechtvorschriften, Zahlungsmethoden oder Art der Erbringung von Dienstleistungen, im Bereich, in dem diese Änderungen auf Realisierung der Bestimmungen dieser Ordnung Einfluss haben. Änderungen treten in Kraft am Tag der Veröffentlichung auf der Internetseite.

4.     Für Verträge, die vor der Änderung der Ordnung geschlossen wurden, findet Anwendung diese Ordnung, die am Tag des Vertragsschluss galt.

5.    In Angelegenheiten, die in vorliegender Ordnung nicht reguliert wurden, finden allgemein geltende Rechtsvorschriften des polnischen Rechtes Anwendung, insbesondere: Bürgerliches Gesetzbuch, Unternehmerrecht, Gesetzt über Verbraucherrechte und Datenschutz- Grundverordnung.

6.     Ordnung tritt in Kraft am 25.05.2018 r.