POLITYKA PRYWATNOŚCI             DATENSCHUTZERKLÄRUNG

Informacje ogólne

Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies strony www.jasnochowka.pl, zwana dalej Stroną internetową, określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies oraz innych technologii takich jak: Google Analitycs, Google Adwords, Facebook Pixel w związku z korzystaniem przez Użytkowników ze Strony internetowej.

 

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1.     Administrator -  Izabela Kowalska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą
be-active.business Izabela Kowalska, z siedzibą przy ul. Dworcowej 8d w Kościerzynie, kod pocztowy 83-400

2.     Strona internetowa - serwis dostępny pod adresem http://www.jasnochowka.pl/

3.     Użytkownik - każdy podmiot, który przegląda zawartość Strony internetowej.

4.     RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

§ 2

Dane osobowe

1.     Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu RODO jest Administrator.

2.     Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie internetowej, w szczególności formularza rezerwacji oraz czatu.

3.     Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest dobrowolna, konkretna, świadoma i jednoznaczna zgoda Użytkownika wyrażona za pomocą odpowiedniego formularza na Stronie internetowej.

4.     Dane osobowe mogą być przetwarzane także w przypadkach, w których Administrator jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5.     Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza rezerwacji przetwarzane są w celu wykonania umowy zawieranej na odległość za pośrednictwem komunikacji elektronicznej. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł zawrzeć umowę z Administratorem.  

6.     Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika za pośrednictwem czatu przetwarzane są w celu udzielenia informacji dotyczących świadczonych usług. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik uzyskał odpowiedź na swoje pytania.

7.     Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

8.     Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się zgodnie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:

a.     Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

b.     ustawie z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych

c.     ustawie z dnia 18 lipca 2002 o świadczenie usług drogą elektroniczną

 

§ 3

Prawa użytkownika

1.     Użytkownikowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w § 2 pkt. 8, w tym w szczególności :

d.     prawo dostępu do danych

e.     prawo do poprawienia danych

f.       prawo do ograniczenia przetwarzania danych

g.     prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych

h.     prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym)

i.       prawo do przenoszenia danych

j.       prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

2.     Użytkownik ma prawo do cofnięcia swojej zgody w każdej chwili, jeśli Użytkownik uprzednio wyraził taką zgodę.  

3.     W celu realizacji swoich praw Użytkownik powinien skierować odpowiednie żądanie na adres: info@jasnochowka.pl

 

§ 4

Gromadzone informacje

1.     Podczas korzystania przez Użytkownika ze Strony internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP Użytkownika, datę i czas logowania do serwera, informacje o używanej przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka), a także mogą być zapisywane w logach serwera.

2.     Dane zapisane w logach serwera nie są łączone w żaden sposób z konkretnymi podmiotami korzystającymi ze Strony internetowej i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera służą do administrowania Stroną internetową, a ich zawartość nie jest ujawniania nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

3.     Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia (np. laptop, smartfon, tablet) Użytkownika podczas przeglądania Strony internetowej. Pliki cookie zapamiętują preferencje Użytkownika, co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz śledzenie preferencji użytkownika.

4.     Użytkownik może zrezygnować z cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron www. W takiej sytuacji korzystanie ze Strony internetowej przez Użytkownika może być utrudnione.

5.     Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Administratora na jego urządzeniu Użytkownik wyraża za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu Użytkownika.

6.     Użytkownik może usunąć istniejące pliki cookies z urządzenia, korzystając z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub skorzystania z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

 

§ 5

Cel wykorzystania danych

Dane podane przez Użytkownika lub zbierane automatycznie Administrator wykorzystuje w celu:

a.     prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa Strony internetowej,

b.     monitorowania stanu sesji,

c.     analiz, badań i audytu wyświetleń Strony internetowej,

d.     a także w celach statystycznych i marketingowych.

 

§ 6

Postanowienia końcowe

1.     W niniejszym dokumencie mogą nastąpić zmiany, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszej Strony internetowej. Wszelkie zmiany będą komunikowane Użytkownikom niezwłocznie w sposób widoczny i zrozumiały.

2.     Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące Polityki prywatności i plików cookies prosimy kierować na adres: recepcja@jasnochowka.pl

 

Data wprowadzenia: 25 maja 2018 r.

Allgemeine Hinweise

Diese Datenschutzerklӓrung und Cookies- Politik einer Seite www.jasnochowka.pl, im Folgenden Internetseite genannt, bestimmt Regel der Verarbeitung und Schutzes der personenbezogenen Daten und Verwendung von Cookies- Dateien und anderen Technologien wie: Google Analitycs, Google Adwords, Facebook Pixel in Verbindung mit Nutzung der Internetseite von den Benutzern.

 

§ 1

Begriffe

Für Bedürfnisse dieser Datenschutzerklӓrung bestimmt man folgende Bedeutung für Begriffe:

1.     Administrator - Izabela Kowalska, die Gewerbe unter de Namen

be-active.business Izabela Kowalska treibt, mit Sitz in ul. Dworcowa 8d in Kościerzyn, Postleitzahl 83-400

2.     Internetseite – Internetseite verfügbar unter der folgenden Adresse http://www.jasnochowka.pl/

3.     Benutzer – Jedes Subjekt, das Inhalt der Internetseite übersieht.

4.    DSGVO – Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates (EU)

2016/679 vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie

95/46/EG.

 

§ 2

Personenbezogene Daten

1.     Administrator der persönlichen Daten eines Benutzers im Sinne von DSGVO ist ein Administrator.

2.     Ein Benutzer kann seine personenbezogene Daten einem Administrator durch diese Formulare übergeben, die auf der Internetseite verfügbar sind, besonders Reservierungsformular und Chat.

3.     Rechtsgrundlage für Verarbeitung der personenbezogenen Daten eines Benutzer ist freiwillige, konkrete, bewusset und eindeutige Zustimmung eines Benutzers, die durch entsprechenden Formular auf der Internetseite gesendet wird.

4.   Personenbezogene Daten können auch in solchen Fällen verarbeitet werden, wenn ein Administrator zu Verarbeitung der personenbezogenen Daten aufgrund der Rechtsvorschriften ermächtigt ist oder zum Zweck der Realisierung des Vertrages, der zwischen Parteien geschlossen wurde.

5.     Personenbezogene Daten, die dem Administrator von einem Benutzer im Rahmen des Reservierungsformular weitergegeben werden, werden zum Zweck der Ausführung eines Vertrages, der durch elektronische Geräte fern geschlossen wurde. Angabe der personenbezogene Daten von einem Benutzer ist freiwillig, aber notwendig, wenn ein Benutzer einen Vertrag mit dem Administrator schließen möchte.

6.     Personenbezogene Daten, die dem Administrator von dem Benutzer durch Chat weitergegeben werden, werden zum Zwecke der Erteilung von Informationen über erbrachte Dienstleistungen verarbeitet. Angabe der personenbezogenen Daten von einem Benutzer ist freiwillig, aber notwendig, wenn ein Benutzer Antwort auf seine Fragen bekommen möchte.

7.     Administrator garantiert Vertraulichkeit im Umfang aller ihm weitergegebenen personenbezogener Daten.

8.     Personenbezogene Daten werden mit entsprechender Sorgfalt versammelt und entsprechend vor dem Zugang seitens nicht ermächtigter Personen geschützt, und Verarbeitung erfolgt gemӓβ und zu Bedingungen, die darin genau bestimmt wurden:

a.     Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates (EU)

2016/679 vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie

95/46/EG.

b.   Gesetz vom 10. Mai 2018 zum Schutz der personenbezogenen Daten

c.     Gesetz vom 18. Juli 2002 über Erbrungen der Dienstleistungen in elektronischer Form.

 

§ 3

Rechtes des Benutzers

1.     Einem Benutzer stehen Rechte zu, die in gesetzlichen Vorschriften bestimmt wurden, von denen die Rede in § 2 Punkt 8 ist, darunter besonders:

d.     Recht auf Zugang zu den persönlichen Daten

e.     Recht auf Berichtigung der personenbezogenen Daten

f.       Recht auf Einchrӓnkung der Verarbeitung

g.     Widerspruchsrecht

h.   Recht auf Löschung der Daten (sog. Recht auf Vergessenwerden)

i.       Recht auf Datenübertragbarkeit

j.     Recht zum Einlegen der Klage beim Aufsichtsorgan in Verbindung mit Datenverarbeitung von dem Administrator

2.   Ein Benutzer hat Recht auf Widerruf der Einwilligung in jedem Moment, wenn er vorher solche Einwilligung gab.

3.   Wenn ein Benutzer seine Rechte realisieren möchte, muss er entsprechende Anforderungen an eine Adresse : info@jasnochowka.pl richten.

§ 4

Gesammelte Informationen

1.     Bei der Nutzung von einem Benutzer der Interseite werden automatisch Daten gesammelt, die einen Benutzer betreffen. Zu diesen zählen: IP- Adresse eines Benutzers, Datum und Zeit des Einloggens auf der Seite, Informationen über verwendeten Internetbrowser und Betriebssystem. Diese Daten können von den Cookies- Dateien gesammelt werden , aber können auch in Server- Logs gespeichert werden.

2.   Daten, die in Server- Logs werden in keiner Weise mit konkreten Subjekten verbunden, die Internetseite nutzen und werden von dem Administrator nicht zur Identifizierung eines Benutzers verwendet. Server- Logs dienen zur Verwaltung einer Internetseite , und ihre Inhalte werden niemandem bekannt gegeben, außer Personen, die zur Verwaltung des Servers ermächtigt werden.

 3.     Cookies- Dateien sind Dateien, die im Computer oder anderem Gerät (z.B. Laptop, Smartphone, Tablett) eines Benutzers beim Übersehen einer Internetseite gespeichert werden. Cookies- Dateien behalten Vorzüge eines Benutzers, was Verbesserung der Qualität der erbringenden Dienstleistungen, Verbesserung der Suchergebnisse und Treffsicherheit der angezeigten Informationen und Verfolgung der Verzüge eines Benutzers ermöglicht.

4.     Ein Benutzer darf auf Cookies verzichten, wenn er entsprechende Einstellung im von ihm genutzten Browser wählt. In diesem Fall kann Nutzung der Internetseite erschwert werden.

5.   Erlaubnis zu Aufbewahrung und Zugang zu Cookies von dem Administrator auf seinem Gerät, erteilt ein Benutzer in Einstellungen des Browsers, der in seinem Gerät installiert wurde.

6.     Benutzer kann vorhandene Cookies- Dateien aus dem Gerät löschen, wenn er entsprechende Funktionen des Browsers, Programme, die zu diesem Zweck dienen oder Verwendung von entsprechenden Werkzeugen, die im Rahmen eines von dem Nutzer verwendeten Betriebssystems verfügbar sind, nutzt.

 

§ 5

Ziel der Verwendung von Daten

Die von dem Benutzer angegebenen oder automatisch gespeicherten Daten nutzt der Administrator für folgende Zwecke:

a.   richtiges Funktionieren, Konfiguration, Sicherheit einer Internetseite,

b.     Überwachen des Session- Zustandes,

c.   Analysen, Untersuchungen und Audit der Vorführung einer Internetseite,

 d.   auch für Statistik und Marketing- Ziele.

 

§ 6

Schlussbestimmungen

1.     In diesem Dokument kann es zu Änderungen kommen, worauf Entwicklung der Internet- Technologie , Recht- Veränderungen im Bereich Datenschutz und Entwicklung unserer Internetseite Einfluss haben können. Über alle Änderungen werden die Benutzer unverzüglich und auf klare Weise mitgeteilt.

2.   Alle Fragen und Bemerkungen, die Datenschutzerklӓrung und Cookies- Dateien betreffen, senden Sie bitte an: recepcja@jasnochowka.pl

 

Datum der Einführung: 25.Mai 2018