Regulamin

Regulamin rezerwacji i krótkoterminowego najmu Domków Letniskowych "Jasnochówka"

§ 1
Postanowienia wstępne
1. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta oraz Usługodawcy w zakresie rezerwacji i najmu krótkoterminowego domków letniskowych.
2. Regulamin stanowi integralną część umowy krótkoterminowego najmu Domków Letniskowych "Jasnochówka" w Borsku zawieranej poprzez Stronę internetową http://jasnochowka.pl oraz zamieszczony na niej formularz rezerwacji lub za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej, lub z wykorzystaniem portali pośredniczących przy zawieraniu umów z Usługodawcą.
§ 2
Definicje
Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć następująco:
1. Usługodawca - Izabela Kowalska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą be-active.business Izabela Kowalska, z siedzibą przy ul. Kupieckiej 7a/1c w Kościerzynie, kod pocztowy 83-400, oferująca najem krótkoterminowy Domków Letniskowych "Jasnochówka" w Borsku.
2. Klient - każdy podmiot, który korzysta z najmu krótkoterminowego Domków Letniskowych "Jasnochówka" w Borsku.
3. Konsument - osoba fizyczna zawierająca z Usługodawcą umowę w ramach Strony internetowej, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby.
4. Przedsiębiorca - Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.
5. Strona internetowa - strona internetowa prowadzona przez Usługodawcę pod adresem http://jasnochowka.pl.
6. Rezerwacja - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza rezerwacji lub drogą elektroniczną i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy najmu krótkoterminowego z Usługodawcą.
7. Umowa - umowa zawarta na odległość z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (szczególnie w ramach Strony internetowej), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
8. Regulamin - niniejszy regulamin rezerwacji oraz najmu krótkoterminowego Domów Letniskowych "Jasnochówka" w Borsku.

§ 3
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem umowy jest najem krótkoterminowy domku letniskowego oferowanego przez Usługodawcę za pośrednictwem strony internetowej lub portali pośredniczących przy zawieraniu umów z Usługodawcą (np. AirBnb, Booking.com, Tripadvisor).
2. Usługodawca zobowiązany jest do udostępnienia Klientowi domku letniskowego zgodnego z opisem zawartym na Stronie internetowej lub portalu pośredniczącym przy zawieraniu umów z Usługodawcą oraz w terminie określonym w Rezerwacji, a Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny usługi określonej w Rezerwacji.
3. Umowa obejmuje wyłącznie najem domku letniskowego. Usługodawca nie świadczy na rzecz Klienta żadnych dodatkowych usług, tj. w szczególności usług transportowych, turystycznych lub gastronomicznych.
§ 4
Rezerwacja
1. Rezerwacji domku letniskowego można dokonać:
a. za pomocą formularza rezerwacji, umieszczonego na Stronie internetowej http://jasnochowka.pl,
b. drogą mailową na adres: info@jasnochowkla.pl,
c. telefonicznie pod numerem: +48 575 011 280 lub
d. z wykorzystaniem portali pośredniczących przy zawieraniu umów z Usługodawcą (m.in. Booking.com, AirBnB, Tripadvisor).
2. Dokonanie rezerwacji przez Klienta za pośrednictwem Strony internetowej, poczty elektronicznej lub portalu pośredniczącego przy zawieraniu umów z Usługodawcą jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i stanowi zawarcie Umowy o krótkoterminowy najem domku letniskowego pomiędzy Klientem i Usługodawcą na warunkach określonych w Regulaminie.
3. Klient dokonuje rezerwacji poprzez wskazanie konkretnej daty rozpoczęcia pobytu i konkretnej daty zakończenia pobytu oraz rodzaju domku (domek z jedną sypialnią, domek z 2 sypialniami).
4. Liczba osób mających przebywać w domku letniskowym wskazywana jest przez Klienta w trakcie Rezerwacji. Liczba ta nie może przekraczać ilości maksymalnie określonej dla wybranego domku letniskowego.
5. Usługodawca niezwłocznie potwierdzi możliwość dokonania Rezerwacji, wysyłając Klientowi wiadomość email lub SMS z potwierdzeniem oraz szczegółami Rezerwacji.
6. Klient zobowiązany jest w ciągu 3 dni roboczych od dnia dokonania Rezerwacji wpłacić na podany w potwierdzeniu Rezerwacji numer konta zadatku w wysokości 30% ceny pobytu.
7. Klient może anulować rezerwację domku letniskowego, kontaktując się z Usługodawcą na adres: info@jasnochowka.pl
8. W przypadku anulowania rezerwacji w terminie do 15 dni przed datą rozpoczęcia pobytu Usługodawca zwróci zadatek Klientowi na wskazany przez niego rachunek bankowy.
9. W przypadku anulowania rezerwacji po ww. terminie Klientowi nie przysługuje zwrot Zadatku.
10. W przypadku braku anulacji rezerwacji lub anulacji w dniu rozpoczęcia pobytu lub później Klient będzie zobowiązany do uiszczenia całej opłaty za pobyt zgodnie z dokonaną Rezerwacją.

§ 5
Warunki pobytu na terenie Domków Letniskowych "Jasnochówka" w Borsku
oraz Obowiązki Najemcy
1. Pobyt w domku letniskowym rozpoczyna się nie wcześniej niż o godzinie 15.00 pierwszego dnia pobytu określonego w Rezerwacji i kończy ostatniego dnia o godzinie 10.00.
2. Wydanie domku letniskowego następuje na podstawie okazanego Usługodawcy lub jego pracownikowi dowodu tożsamości oraz poprzez przekazanie kluczy.
3. Wydanie domku letniskowego następuje pod warunkiem uiszczenia przez Klienta opłaty za cały pobyt oraz kaucji na zasadach określonych w Regulaminie.
4. Wszelkie usterki oraz braki zastane w domku letniskowym Klient zobowiązany jest zgłaszać niezwłocznie Usługodawcy w dniu rozpoczęcia pobytu.
5. Na terenie Domków Letniskowych "Jasnochówka" w Borsku obowiązuje cisza nocna w godzinach od 23.00 do 7.00.
6. Na terenie Domków Letniskowych "Jasnochówka" w Borsku, a szczególnie na plaży i placu zabaw, dzieci mogą przebywać tylko pod opieką osoby dorosłej i na jej odpowiedzialność.
7. Pobyt zwierząt na terenie Domków Letniskowych "Jasnochówka" w Borsku jest możliwy tylko i wyłącznie za zgodą Usługodawcy. Zwierzęta muszą być prowadzane na smyczy. Nie jest dopuszczalne, by zwierzęta przebywały na łóżkach i pościeli przeznaczonej dla Klienta.
8. Klient zobowiązany jest korzystać z domku letniskowego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, warunkami określonymi w Regulaminie oraz zasadami współżycia społecznego, w szczególności w sposób niezakłócający spokoju osób trzecich.
9. Ze względu na bezpieczeństwo, zabronione jest używanie w domkach letniskowych grzejników elektrycznych nie stanowiących wyposażenia domku.
10. Klient zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia domku letniskowego, dokładnego zamykania drzwi wejściowych i okien przy każdorazowym jego opuszczeniu oraz staranne przechowywanie kluczy i nie udostępnianie ich osobom trzecim.
11. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Klient, jego goście lub zwierzę będące pod jego opieką zachowuje się w sposób zakłócający spokój lub zagrażający bezpieczeństwu osób trzecich, szczególnie osób przebywających na terenie Domków Letniskowych "Jasnochówka" w Borsku. W takim przypadku nie jest zwracana Klientowi opłata za pobyt.
12. W domkach letniskowych obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, używania otwartego ognia oraz przyrządzania aromatycznych potraw takich jak: smażenie ryb czy suszenie grzybów.
13. Goście Klienta, nie będący Klientami Usługodawcy, mogą przebywać na terenie Domków Letniskowych "Jasnochówka" w Borsku tylko poza godzinami ciszy nocnej.
14. Klient jest zobowiązany w dniu zakończenia pobytu zostawić porządek w domku letniskowym oraz wyrzucić zgromadzone podczas pobytu odpady do pojemnika na śmieci.
15. Późniejsze wymeldowanie lub zameldowanie niż ustalone w pkt.1 § 5 jest możliwe jedynie po wcześniejszych ustaleniach z administracją i jest dodatkowo płatne.


§ 6
Opłaty i kaucja
1. Aktualne ceny najmu krótkoterminowego domków letniskowych są podane na Stronie internetowej oraz na portalach pośredniczących przy zawieraniu umów z Usługodawcą.
2. Opłatę za pobyt Klient jest zobowiązany uiścić w dniu rozpoczęcia pobytu.
3. Do opłaty za pobyt w domku letniskowym doliczana jest opłata za prąd według wskazań licznika i jest to 1 zł /kWH. Opłata za prąd jest pobierana w dniu wyjazdu.
4. Klient zobowiązany jest do uiszczenia tzw. opłaty klimatycznej naliczanej według stawek Gminy Karsin.
5. W dniu przyjazdu Klient jest zobowiązany do uiszczenia zwrotnej kaucji w wysokości 250 zł. Zwrot kaucji następuje w dniu wyjazdu, po wcześniejszym sprawdzeniu stanu domku letniskowego.
6. W razie stwierdzenia przez Usługodawcę uszkodzeń w domku letniskowym, których nie odnotowano przy wydaniu domku, Klientowi zostanie potrącona z kaucji kwota w wysokości kosztów naprawy powstałych szkód. W przypadku, gdy kwota kaucji nie wystarczy dla pokrycia stwierdzonych szkód, Klient obowiązany jest do pokrycia różnicy pomiędzy wysokością szkody, a kwotą wpłaconej kaucji. Powyższe nie uniemożliwia Usługodawcy dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
7. Za pobyt zwierzęcia pobierana jest opłata 50 zł.
8. Parking dla Klienta jest bezpłatny. Do każdego domku letniskowego przysługuje jedno miejsce parkingowe.
§ 7
Odpowiedzialność
1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie działaniem lub zaniechaniem Klienta.
2. Klient ponosi odpowiedzialność finansową za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia na terenie Domków Letniskowych "Jasnochówka" w Borsku spowodowane przez Klienta oraz osoby i zwierzęta przebywające pod jego opieką.
3. Klient nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w skutek Siły Wyższej.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności finansowej względem Klienta za zdarzenia losowe nie wynikające z bezpośredniej winy Usługodawcy, takie jak na przykład: gwałtowne wichury i ulewy, które mogą skutkować awariami elektrycznymi, wodno-kanalizacyjnymi lub uszkodzeniami sprzętu Klienta. Każde takie zdarzenie powinno być natychmiast zgłaszane Usługodawcy. Za skrócenie pobytu z tego powodu należność nie zostanie zwrócona.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych na teren Domków Letniskowych "Jasnochówka" w Borsku przez Klienta lub inne osoby korzystające z domku letniskowego (szczególnie przedmioty wartościowe) oraz nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe w skutek użytkowania domku letniskowego przez Klienta lub inne osoby korzystające z domku.
6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie pojazdu pozostawionego przez klienta na parkingu na terenie Domków Letniskowych "Jasnochówka" w Borsku ani na zewnętrznych miejscach parkingowych.

§ 8
Reklamacja
1. Klientowi, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z Umową świadczenia usług, przysługuje prawo do reklamacji i dochodzenia roszczeń z tego tytułu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Reklamację Klient powinien zgłosić Usługodawcy na piśmie lub w formie elektronicznej w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia pobytu.
3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, a informacja o skutku jej rozpatrzenia zostanie przesłana Klientowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej bądź adres pocztowy.
4. W przypadku uwzględnienia reklamacji Najemca otrzyma rekompensatę pieniężną w wysokości proporcjonalnej do poniesionej szkody.
5. Jeżeli reklamacja nie zostanie uznana przez Usługodawcę, a Klient będący Konsumentem nie zgadza się z tą decyzją, może zwrócić się do Powiatowego Rzecznika Konsumenta, bądź wystąpić na drogę sądową celem dochodzenia ewentualnych roszczeń.

§ 9
Dane osobowe
1. Dane osobowe przekazywane Usługodawcy przez Klienta w ramach dokonanej Rezerwacji przetwarzane są w celu wykonania umowy najmu krótkoterminowego zawieranej na odległość za pośrednictwem komunikacji elektronicznej. Podanie danych osobowych (w szczególności imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu kontaktowego, adresu poczty elektronicznej) rzez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł zawrzeć umowę z Usługodawcą.
2. Administratorem danych jest Usługodawca, czyli Izabela Kowalska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą be-active.business Izabela Kowalska, z siedzibą przy ul. Kupieckiej 7a/1c w Kościerzynie.
3. Zasady przetwarzania danych osobowych zostały określone w Polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem http://jasnochowka.pl/polityka_prywatnosci
4. W dniu rozpoczęcia pobytu i przekazania kluczy do domku letniskowego Usługodawca jest uprawniony do zażądania od Klienta okazania jego dowodu osobistego lub paszportu w celu potwierdzenia danych osobowych Klienta.
§ 10
Postanowienia Końcowe
1. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Usługodawcą a Klientem jest prawo polskie.
2. Klient oświadcza, że został poinformowany o treści art. 38 pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, zgodnie z którym w przypadku umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, konsumentowi nie przysługuje przewidziane w art. 27 tej ustawy prawo do odstąpienia od umowa zawartej na odległość.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i sposobu świadczenia usługi, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich publikacji na Stronie internetowej.
4. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, Prawa przedsiębiorców, ustawy o prawach konsumenta oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
6. Regulamin wchodzi w życie w dniu 25.05.2018 r.